Online simulacija poslovanja Coin&Fund

Prespect.rs-najveća baza poslovnih softverskih rešenja "Pretražite, uporediti poslovne aplikacije i izaberite rešenje za vas"

 

Ideja o razvoju on-line simulacije poslovanje plod je dugogodišnjeg rada u privredi na poboljšanju poslovnih procesa preduzeća. Naime, donosioci odluka u segmentu malih u srednjih preduzeća, najčešće nisu svesni kako njihove odluke utiču na poslovni rezultat kompanije, dok članovi korporativnih timova u težnji da ostvare rezultat svog profitnog centra, svoje divizije, ostaju bez posebnog interesovanja za aktivnosti drugih službi, odnosno ostalih poslovnih segmenta korporacije.

Imperativ digitalnog okruženja i multidisciplinarni sastav i pristup Coin&Fund tima (finansijska-Biljana Lazarević, idejni kreator rešenja, komercijalna-Veljko Davidović, implementaror poslovnih situacija iz prakse u rešenje, programerska ekspertiza-Filip Davidović, glavni arhitekta programa, privreda i nauka, partnerski projekat konsultantske kuće Casa Forte i Univerziteta Singidunum) rezultirali su nastankom alata široke primene za unapređenje poslovanja preduzeća, pre svega građenjem kvalitetnih stručnjaka od studentskih dana, ali i edukacijom postojećih zaposlenih u kompanijama, testiranjem poslovnih odluka najvišeg menadžmenta i virtuelnih rotacija nosioca najviših direktorskih pozicija.

 Osnovno o Coin&Fund

Osnovna svrha Coin&Fund alata jeste simulacija poslovnog okruženja i toka vrednosti u preduzeću.  Ova digitalna alatka se koristi kao obuka za korisnike koji imaju različite nivoe znanja u polju biznisa i preduzetništva, a čiji je cilj da kroz simulaciju uvide sve uticaje koje različite odluke imaju na poslovni rezultat preduzeća.

Coin&Fund je dizajniran i implementiran kao edukativni alat pomoću kojeg korisnici svih nivoa znanja imaju priliku da kroz simulaciju vide kako njihove odluke kao direktora virtuelnih kompanija utiču na poslovanje celokupnog preduzeća kroz prizmu osnovnih finansijskih izveštaja, odnosno odabrane indikatore uspešnosti poslovanja.

Simulacija je korisno i jeftino rešenje u odnosu na realna događanja i može se ponoviti neograničen broj puta, kao i na bilo kojoj fizičkoj lokaciji sa pristupom Internetu. Coin&Fund je edukativno poslovna simulacija koja uči korisnike-zaposlene, studente, učenike, entuzijaste o pravilnom i analitičkom sagledavanju odluka u biznisu, čineći ih boljim kolegama, zaposlenima i preduzetnicima.

Coin&Fund pruža svojim korisnicima grafički interfejs za simulaciju poslovanja.  Osnovna ideja alata je da svojim korisnicima pruži mogućnost da na interaktivan i edukativan način sagledaju efekte koje odluke u ulogama različitih menadžerskih pozicija imaju na preduzeće. Iako suština ideje nije nova, koliko autori ovog članka znaju, ne postoji kvalitetna visoko-tehnološka implementacija ovakvog sistema za naše tržište, već su sve bazirane na društvenim igrama. Ovakva vrsta implementacije zahteva da korisnici budu fizicki prisutni na istoj lokaciji dok igra traje, što naša implementacija amortizuje.

Ovaj alat je namenjen svima koji imaju ideju koja povezuje finansije, ljudske resurse, proizvodnju, nabavku, prodaju i marketing. Suština Coin & Fund je da sve zainteresovane strane shvate da žele da nauče koji interni i eksterni faktori utiču na verovatnoću uspeha njihovog preduzeća.

Korisnici alata bi trebalo da imaju slabo ili srednje znanje o upravljanju računarskim sistemima. Pod ovim se podrazumeva da znaju da vrše interakciju sa računarima putem miša i tastature, kao i osnove upravljanja kancelarijskim softverom kao što je Majkrosoft Eksel (Microsoft Excel). Drugopomenitu uslov je poželjan, s obzirom da se simulacija primenjuje tabelarne kalkulacije slične spredšitu (spreed sheet).

Potom, korisnici bi trebalo da imaju različite minimalne nivoe znanja o ekonomiji, finansijama i rukovođenju preduzećem. Korisnik ne mora da bude upoznat sa ovim pojmovima, međutim neki od njegovih kolega/član tima/ bi morao biti kako bi simulacija mogla da bude relativno realna i interaktivna.

Coin & Fund je postavljen kao edukativna alatka i s toga se od korisnika očekuje da ima intenzivnu interakciju sa njom.

Korisnikova interakcija održava se kroz inerfejs koji komunicira sa simulacionim motorom koji radi na udaljenom serveru.

 

Definicije i skraćenice

U nastavku se nalaze definicije i skraćenice svih pojmova koji se koriste u ovom dokumentu, a mogu da budu nepoznati čitaocu.

 Back-end - separaciju interesa različitih komponenti Coin & Fund sistema. Ovaj deo se odnosi na pristup podacima i biznis logike, od strane softvera i hardvera Coin & Fund sistema.

 Cloud - model čuvanja podataka i interakcije sa istima. Ovim pristupom Coin & Fund sistem će logički biti dostupan korisnicima, iako će fizički biti pod upravom neke druge ovlašćene kompanije.

 Databaza (Data Base) - trajno skladište podataka na udaljenom serveru.

 Front-end - separacija interesa različitih komponenti Coin & Fund sistema. Ova komponenta će pružiti korisnicima način da vrše interakciju sa Coin & Fund alatom na intuitivan način.

 Greška - događaj koji program proizvodi prilikom pogrešnog, nevažećeg unosa od strane korisnika.

 Instanca - konkretna pojava određenog objekta u informatičkom svetu. Obično se pojavljuje u toku izvršavanja programa. Instanca predstavlja precizan identitet nekog objekta.

 Interfejs - granica preko koje dve komponente sistema komuniciraju i razmenjuju podatke. U ovom članku interfejs prestavlja najbitniji deo front-end-a, pa samim tim osnovni način na koji korisnik vrši interakciju sa Coin & Fund  sistemom.

 Internet - svetski sistem umreženih računara koji Coin & Fund sistem koristi kao medijum za komunikaciju između klijenata i servera.

 Klijent - hardver ili softver koji pristupa servisu koji pruža server. U slučaju Coin & Fund sistema, klijent predstavlja internet pretraživac. Termin se definiše u okviru klijent-server modela.

 Korisnik - lice koje koristi informaticki sistem ili servis. U slučaju Coin & Fund simulacije ovo su ljudi koji će istu koristiti.

 Operativni sistem - sistemski softver koji kontroliše ostatak softvera na računaru, kao i njegovu interakciju sa hardverom. Ova komponenta pruža osnovne resurse sa kojima ostali sistemi rukovode.

 Protok podataka - brzina prenosa podataka preko interneta. Meri se u bitovima po sekundi.

 Simulacija - imitacija operacije procesa ili sistema iz stvarnog sveta.

 Simulacioni motor - komponenta Coin & Fund sistema koja je zadužena za simuliranje poslovnog procesa.

 Suvišni (redundantni) duplikat - duplikat podataka koji se skladišti na lokaciji drugačijoj od one gde se nalaze stvari podaci. Ovaj duplikat služi kao zamena za original u slučaju da pravi podaci postanu korumpirani, obrisani ili ošteceni na bilo koji način.

 Udaljeni server - Hardver koji se nalazi na drugačijoj lokaciji od klijenta i pokreće veb server. Klijentima daje pristup servisima koje pokreće. U slučaju Coin & Fund sistema, udaljeni server će biti zadužen za kompletnu simulaciju, kao i komunikaciju rezultata sa klijentima.

 Veb server - softver koji se pokreće na udaljenom serveru i zadužen je za komunikaciju sa klijentima. Ovaj softver ima pristup simulacionom motoru, kao i svim trajnim podacima. Služi kao implementacija biznis logike, održavanje konekcije sa klijentima i autentifikaciju korisnika. Osnovni protokol koji koristi u svom radu je HTTP.

 

Opšte sposobnosti Coin&Fund-a

Program je namenjen da se koristi u internet pretraživacu korisnika. Ovakva implementacija daje fleksibilnost jer ni jedan dodatni softver ne mora da bude instaliran kako bi korisnik mogao da ima interakciju sa sistemom.

Sa druge strane, ovakav pristup zahteva od korisnika konstantan pristup internetu, ali autori to smatraju kao generalno ispunjen uslov u današnjici.

Ovakva implementacija nameće određene konfigracione standarde, tačnije front-end-back-end model.

Front-end predstavlja interfejs preko kog korisnik vrši interakciju sa programom. Zbog karakteristika potencijalnih korisnika ova komponenta mora da ima intuitivne kontrole sa povremenim slikovitim prikazima pojedinih odluka. S obzirom na to da se radi o detaljnoj simulaciji biznis procesa, dosta podataka mora biti prikazano na ekranu u jednom trenutku. Zbog toga ova komponenta mora imati detaljno promišljen i informativan karakter, prilagođen potencijalnim korisnicima.

Back-end je komponenta sistema čije se izvršavanje kompletno obavlja na udaljenom serveru. Njegova svrha je da omogući korisnicima pristup podacima i simulaciji u isto vreme. Osim toga, zadužen je da čuva trajne podatke koje koriste sve instance simulacije, kao što su na primer profili korisnika, rezultati prethodnih simulacija, itd.

Osnovna funkcija ove komponente je da pokreće simulaciju pomoću unosa korisnika i da njene rezultate komunicira sa korisnicima. Simulaciona funkcija zahteva intenzivno računanje i kalkulaciju od strane servera kako bi dobio validne rezultate sa kojima klijenti mogu da rukuju. Udaljeni server je implementiran tako da prima zahteve (poruke) od klijenata sa kojima simulira biznis procese i čije rezultate šalje kao odgovore (poruke) nazad korisnicima. Kao što je pomenuto, alat je implementiran tako da čeka unos od svih korisnika pre nego što napravi sledeći korak u simulaciji. Iako na prvi pogled deluje kao da će dosta vremena provesti u neaktivnom stanju čekajuci poruke korisnika, autori ovog alata očekuju visok nivo interakcije između korisnika i sistema pa stoga i veliki napor za server.

Osim gore navedenih funkcija, udaljeni server implementira neki vid autentifikacije. Ovo je neophodno kako bi korisnici mogli da budu jedinstveno prepoznati, kao i da bi se onemogućio pristup neželjenim korisnicima

Simulacioni motor je ključni deo back-end-a. Ovo je komponenta koja je zadužena za kompetnu simulaciju biznis procesa, kalkulacije i vraćanje rezultata veb serveru. U slučaju da u nekoj od virtuelnih kompanija nema pravih korisnika, ova komponenta će simulirati rad te grupe.

Kako je ovo centralna komponenta Coin & Fund sistema, dosta vremena je uloženo u njen dizajn kako bi osigurali optimalne performanse, kao i mogućnost dalje evolucije.

U okviru simulacionog motora će biti implementirana sva pravila simulacije, pa on u slučaju nepravilnog unosa vraća odgovarajuće greške.

Databaza se koristiti kao trajno skladište podataka. U ovoj komponenti se čuvaju podaci o prijavljenim korisnicima, rezultati prethodnih simulacija, parametric i svi ostali podaci koji su neophodni za obavljanje simulacije i normalan tok programa.

U slučaju gubljena svih podataka iz ove komponente Coin & Fund program neće biti funkcionalan. Međutim, propast ove komponente nije od fatalnog značaja za pomenuti alat, jer se podaci iz njega mogu lako obnoviti. S toga, ovaj element nema suvišni (redundantni) duplikat kako bi se uštedelo na troškovima implementacije i održavanja istog.

Veb server je zadužen za komunikaciju sa klijentima preko interneta. Sa druge strane, njegova dužnost je da unos korisnika komunicira sa simulacionim motorom, pruža autentifikaciju korisnika uzimajući podatke iz databaze, kao i slanje rezultata simulacije nazad klijentima. S obzirom na to da je osnovna svrha ove komponente komunikacija sa drugim elementima sistema, prioritet pri dizajnu i implementaciji je efikasnost. Zbog toga server na kom je ovaj program je ovaj program pokrenut ima relativno veliki protok podataka. Pored korisnika sistema, postoji i administrator sistema. To je korisnik – mentor/edukator koji će imati kompletan uvid u celokupnu simulaciju zbog edukativnih razloga, ali nema mogućnost da značajno utice na tok simulacije.

 Sistem se sastojati od dve komponente, klijenta (front-end) i servera (back-end).

Korisnici vršite interakciju sa sistemom preko klijenta koji ce biti internet pretraživac, kao što su Internet Eksplorer (Internet Explorer) ili Gugl Hrom (Google Chrome). Server je na udaljenoj lokaciji ili u oblaku (cloud-u), radeći u operativnom sistemu Linuks (Linux). Veb server (webserver) koji je implementiran po meri ovog programa. Klijent (korisnik) može da se poveže sa serverom tako što će ukucati odgovarajuću veb adresu i pratiti uputstva na ekranu.

 

 Edukativna simulacija poslovanja preduzeća

 Svaki korisnik vodi svoju virtuelnu kompaniju donoseći odluke o poslovanju. Preduzeća mogu imati različite delatnosti (kao što su usluge, maloprodaja, veleprodaja, itd.).

Inicijalni finansijski podaci virtuelnog preduzeća mogu da budu uneseni manuelno ili izabrani od nekih predefinisanih stanja, poput premise da igrač ima na raspolaganju 100.000 EUR u dinarskoj protiv vrednosti.

Komunikacija između saigrača može biti obavljana uživo ili preko integrisanog chat sistema.

 Dodatna funkcionalnost aplikacije ogleda su u:

Autosave – omogućava čuvanje prethodnih rezultata simulacije (svih poteza kao i finansijskih izveštaja između njih), kao i mogućnost da se simulacija prekine i nastavi u bilo kom trenutku.

Isporučivanje finansijskih dokumenata (bilans stanja, faktura, itd.) po zakonski definisanim formatima.

Adminstratorska konzola preko koje se ima uvid u poslovanje svih preduzeća, statistiku, rezultate simulacija, itd.

Celokupno obezbeđivanje aplikacije od cyber napada (DDoS, enkripcija, autentifikacija, itd.).

  

Tok simulacije

 Kada svi korisnici izaberu i konfigurišu svoju virtuelnu kompaniju simulacija počinje. Svako ima priliku da unese svoje odluke bez konsultacija sa kolegama (saigračima) ili pak dogovarajući se sa svojim saradnicima o optimalnom rešenju za svaki problem. Kako bi pregovaranje bilo moguće iako korisnici nisu na istoj fizičkoj lokaciji, biće implmentiran chat sistem preko kojeg će svaki korisnik moći da kontaktira sve ostale korisnike u svojoj sobi (instanci simulacije).

Kako bi simulacija bila prilagodljiva različitim situacijama implementirana su dva različita toka vremena u simulaciji:

-Realni – vreme teče realnom brzinom, odnosno trenutno vreme u simulaciji je isto kao i u realnom svetu

-Ubrzano – po završetku poteza program simulira protok određene količine vremena. Taj protok vremena može biti manuelno izabran pre početka simulacija.

Na ovaj način, simulacija će trajati istu dužinu u realnom vremenu dok će simulirano vreme moći da varira kako bi se prilagodilo situaciji.

 Pokazatelji uspešnosti poslovanja (racio brojevi) su jasno prikazani na ekranu, sa mogućnošću da korisnik ima detaljan uvid u bilo kom trenutku i prati njihovu dinamiku (npr. pomoću grafika) upoređujući početno stanje sa dobijenim pokazateljima nakon odluka.

Odluke koje svaki korisnik može da donese u svom preduzeću su ključni deo simulacije.

 Odluke koje korisnici donose su ključni deo igre i vezane su za:

-Finansijsku imovinu – trgovina akcijama sa BELEX indeksa, oročavanje novčanih sredstava u banci, uzimanje kredita iz banke u vrednosti koja odgovara realnoj analizi poslovanja preduzeća, konverzija novčanih sredstava u različite valute (RSD, EUR, USD).

-Fizička imovina – kupovina do tri različite vrste zaliha i prodaja istih kroz maloprodajni objekat.

-Vrednosti svih eksternih varijabli poput cene akcija, kamatne stope, vrednosti kursa, itd. su ažurirane u realnom vremenu sa stvarnim tržišnim vrednostima u Republici Srbiji.

 

Grafički interfejs pokazuje sve finansijske podatke (bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine) uz pivotiranje radi lakšeg upravljanja.

 U svakom trenutku se može videti finansijsko stanje kompanije kroz racia profitabilnosti (ROE – Return on Equity /prinos na kapital/, ROA – Return on Assets /prinos na aktivu/, EBIT- Earnings Before Interest and Taxes /dobit pre poreza i kamata) i Altmanov Z-score model (otkriva rizike od nastupanja bankrota preduzeća).

Finansijski izveštaji obuhvataju bilans stanja, bilans uspeha i izveštaj o tokovima gotovine. Rezultat donetih poslovnih odluka se direktno evidentira kroz odgovarajući finansijski izveštaj.

Modul berza je direktno povezan sa sajtom Beogradske berze (BELEX), i omogućava kupovinu i prodaju akcija po realnim cenama.

Modul menjačnica omogućava trgovinu odabranim valutama. Kurs valute odgovara realnim vrednostima na domaćem finansijskom tržištu.

Modul banka omogućava krakoročno oročavanje ili pozajmljivanje novčanih sredstava, po fiksnim ili varijabilnim kamatnim stopama, u odabranim valutama. Osnovna kamata na kredit se obračunava pomoću Altmanovog Z-score modela, uzimajući u obzir vrednost traženog kredita. Prilikom razmatranja opcije zaduživanja, korisnik/student može u svrhu donošenja odluke, dobiti Ponudu za kredit od banke. U slučaju oročavanja novčanih sredstava, neophodno je da korisnik/student unese u simulaciju odgovarajuću kombinaciju, valute, perioda oročenja i odabrane poslovne banke. Kamatne stope su realne i odgovaraju ponudama svih banaka koje posluju u Republici Srbiji.

 Modul trgovina obuhvata određene vrste robe, koje se moraju držati u skladištu odgovarajućeg kapaciteta i sa primerenim brojem zaposlenih radnika. S toga odluke koje prethode trgovini robom su vezane za kupovinu ili iznajmljivanje magacinskog prostora, i u zavisnosti od veličine kapaciteta angažovanje odgovarajućeg broja zaposlenih, koji mogu biti u punom radnom odnosu ili outsource-ovani. U zavisnosti od vrste i količine robe, zavise cene, rabati i uslovi plaćanja. Takođe, u slučaju prodaje, zalihe se mogu prodati u zemlji ili inostranstvu, sa željenom maržom, rabatom i popustom na količinu.

  

Upravljanje sredstvima virtuelnog preduzeća vođeno racio brojevima

 Racio brojevi pokazuju ključne performanse preduzeća. Racio brojevi se koriste prvenstveno za ocenu sposobnosti preduzeća da vrši servisiranje dužničkih obaveza, prvenstveno prema kreditorima tj. bankama. Racio analiza je i praktično sredstvo kontrole u procesu upravljanja finansijskim sistemom preduzeća. Važne lekcije za korisnike/studente su da racio brojevi imaju svoju praktičnu vrednost samo ako su pravilno interpretirani, i da eksterna zaintereasovana javnost poslovanje kompanije sagledava kroz finansijske performanse preduzeća.

Racia rentabilnosti ili racia uspešnosti ili racia profitabilnosti ukazuju na zarađivačku sposobnost preduzeća. Osnovni cilj poslovanja preduzeća, u našim uslovima, je maksimizacija dobiti. S toga je ovoj grupi indikatora (ROA, ROE, EBIT) dat primat.

Altmanov sintetički pokazatelj finansijske nesigurnosti poznat kao ZETA model analize ili Z – score model, predstavlja sintetički pokazatelj finansijske nesigurnosti. On otkriva rizike od nastupanja bankrota preduzeća, pomoću racia koji ukazuju na solventnost, likvidnost, profitabilnost i efikasnost.

Njegova osnovna primena je u evaluaciji kreditnog rizika preduzeća kao tražioca bankarskih zajmova. Skor koji se dobija u vidu jedne cifre pokazuje stepen rizika za banku kod odobravanja zajma dotičnom preduzeću. Banke imaju unapred formulisan gornji i donji prag kreditne sposobnosti preduzeća. Ukoliko je Z – score cifra iznad gornjeg praga, kreditni rizik je prihvatljiv za banku. Ukoliko je  ova cifra ispod donjeg praga, kreditni rizik je neprihvatljiv za banku. Ukoliko je Z – score cifra između gornjeg i donjeg praga, banke treba da procene na osnovu dodatne dokumentacije i iskustva, da li mogu da prihvate takav kreditni rizik. Važna lekcija za korisnike/studente je da cena kredita nije ista za sve klijente, i da taj preuzeti rizik banke se direktno odražava na visinu kamatne stope.

 

Rizici s kojima se korisnik susreće prilikom korišćenja edukativno poslovne simulacije Coin & Fund

 Poslovni rizik je svakako prvi, pošto izborom odluka u šta će investirati utiču na zaradu koju će ostvariti. Uvek je prisutna dilema da li investirati u poslove koji su poznati, ili treba prihvatiti nepoznanicu i ići dalje.

Kao posebna podkategorija poslovnog rizika su finansijski rizici. Korisnici/studenti se susreću sa čitavim dijapaznom finansijskih rizika, počevši od tržišnih (konkretno deviznog, kamatnog, cenovnog i konkurencije), preko kreditnog i rizika izloženosti, do rizika likvidnosti i upravljanja kapitalom.

Tržišni rizici su prisutni u svakoj oblasti donošenja odluka u edukativno poslovnoj simulaciji, da li će se i kada trgovati robom, hartijama od vrednosti ili devizama, odnosno koji instrumenti plaćanja su najprihvatljiviji za realizaciju konkretne poslovne transakcije. Rizik konkurencije se uočava u količini prisutne robe na tržištu koja zavisi od broja kompanija u momentu korišćenja edukativno poslovne simulacije Coin &Fund.

Kreditni rizik je prisutan u momentu kada se donose odluka da se određenom kupcu odobri odloženo plaćanje. To dalje povlači sagledavanje izloženosti prema jednom licu po osnovu svih potraživanja.

Kapital je osnovna determinanta za upravljanje rizikom u poslovanju preduzeća, i suština je da se vremenom oplođuje, odnosno da raste profit iz godine u godinu. Kao što je rečeno premisa je da je početni iznos kapitala 100.000 evra i treba ga uvećati donošenjem odluka koje će obezbediti optimalne indikatore profitabilnosti.

I na kraju, rizik likvidnosti je prisutan u svakom trenutku donošenja odluka. Nije dovoljno samo na vreme izmirti obavezu, nego i u punom iznosu.

  Edukativno poslovna simulacija Coin & Fund pomaže korisnicima da spoje teorijska i praktična znanja. Možemo zaključiti da Coin&Fund uči korisnike o pravilnom i analitičkom sagledavanju odluka u biznisu, čineći ih boljim kolegama, zaposlenima i preduzetnicima jer potpuno simulira poslovanje celog preduzeća.

Ideja je da se poslovno edukativna simulacija Coin & Fund, primeni u nastavi na različitim stručnim predmetima. Cilj je da se sami studenti dalje uključe u razvoj ovog alata. Takođe, Coin & Fund je korisna alatka i menadžerima kompanija koje posluju u realnom sektoru, kako bi projektovali buduće poslovanje (početak simulacije su podaci iz Finansijskih izveštaje 31.12. prethodne godine ili 30.06. tekuće godine ili bilo koji drugi realni datum relevantan za razmatranje), kontinuirano praćenje rezultata rada preko modela implementiranim u velikim korporacijama poput P&L (Profit&Loss) svakog poslovnoge segmenta po različitim kriterijumimima ali i za bolje razumevanje drugih kolega i drugih poslova u proizvodnom/komercijalnom/administrativnom procesu.

Usled sveobuhvatnosti programa i širine realnih situacija koje obuhvata, a u cilju postizanja stabilnosti, već je započeta refaktorizacija inicijalnih postavki programa.

 

Koautori stručnog rada su: Biljana Lazarević, Veljko Davidović, Filip Davidović, prof.dr. Lidija Barjaktarović

 

Podelite na društvenim mrežama: